Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Кыргыз Республикасынын сотторунун жазык иштерин кароонун мөөнөттөрү жөнүндө

04-06-2001 5

О практике применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту

02-10-1992 6

Соттордун айыпкердин укугун коргоону камсыз кылуучу закондорду колдонуу практикасы жөнүндө

02-10-1992 6

О практике назначения судами видов исправительных учреждений

06-07-2001 7

О судебной практике по делам о контрабанде

02-04-2003 7

О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних

02-04-2003 6

Об условно-досрочном освобождении от наказания, замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания изменение вида исправительного учреждения, освобождение от наказания в связи с тяжелой болезнью

02-04-2003 5

Контрабанда жөнүндөгү иштер боюнча соттук практика тууралуу

02-04-2003 7

Жашы жетпегендердин кылмыштары жөнүндөгү иштер боюнча соттук практика тууралуу

02-04-2003 6

Жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу, жазанын өтөлө элек бөлүгүн кыйла жеңил жаза менен алмаштыруу, түзөтүү мекемесинин бир түрдөгү мекемеден башкасына которуу, катуу оорусуна байланыштуу жазадан бошотуу жөнүндө

02-04-2003 5