Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Облустардын жана Бишкек шаарынын арбитраждык сотторун интеграциялоо процесси аяктаганга чейин экономикалык талаштарды кароо боюнча Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун ишинин кээ бир маселелери жөнүндө

02-04-2003 2

О некоторых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью

30-11-2006 14

Өмүргө жана ден-соолукка келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү мыйзамдарды колдонуу боюнча соттук тажрыйбанын кээ бир маселелери

30-11-2006 14

О некоторых вопросах судебной практики при разрешении споров по договорам займа

29-11-2002 6

Карыз келишими боюнча талаштарды чечүүдө соттук практиканын айрым маселелери жөнүндө

29-11-2002 6

О судебной практике по делам, связанным с воспитанием детей

28-04-1995 1-01

Балдарды тарбиялоого байланыштуу иштер боюнча соттук практика жөнүндө

28-04-1995 1-01

О некоторых вопросах судебной практики рассмотрения дел о признании права собственности на автотранспортные средства

27-09-2003 14

Автоунаа каражаттарына карата менчик укукту таануу иштерин кароонун соттук тажрыйбасынын кээ бир маселелери жөнүндө

27-09-2003 14

О некоторых вопросах судебной практики по применению Закона Республики Кыргызстан "О защите прав потребителей"

24-12-1993 11-04