Постановления Пленума Верховного суда КР
Название Дата постановление Номер

Күрөөлүк милдеттенмелер менен байланышкан талаш-тартыштарды чечүүнүн соттук тажрыйбасынын кээ бир маселелери жөнүндө

05-12-2003 19

О некоторых вопросах судебной практики применения законодательства о возмещении морального вреда

04-11-2004 11

Моралдык зыяндын ордун толтуруу жөнүндөгү мыйзамдарды колдонуунун соттук тажрыйбасынын кээ бир маселелери туурасында

04-11-2004 11

О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о неосторожном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном в совокупности с другими преступлениями

28-04-2006 4

Мүлктү байкабастыктан жок кылуу же зыянга учуратуу кылмыштын башка кылмыштарга байланыштуу жасалганда, алардын жыйындысы боюнча квалификациялоо тажрыйбасындагы айрым маселелер жөнүндө

28-04-2006 4

О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики законодательства о взыскании судебных расходов по гражданским делам и судебных издержек по уголовным делам

27-12-1996 11-03

Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан граждандык жана кылмыш иштер боюнча соттук чыгымдарды өндүрүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын колдонуунун айрым маселелери тууралуу

27-12-0996 11-03

О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики уголовного законодательства об ответственности за незаконное получение кредита, нецелевое использование государственного кредита и уклонение от уплаты налогов

27-09-2003 16

О некоторых вопросах применения судами Кыргызской Республики законодательства об ответственности за должностные преступления

27-09-2003 15

Мыйзамсыз кредит алуу, мамлекеттик кредитти максатсыз пайдалануу жана салык төлөөдөн баш тартуу (качуу) үчүн жоопкерчилик жөнүндөгү жазык мыйзамдарынын Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан

27-09-2003 16